Anders Nestors bouppteckning
Estate inventory after Anders Nestor
66 No 5 Inregistrerad den 4 Maj 1866
År 1866 den 21 Aprill förrättades af undertecknade Boupptekning efter
Förra Lifgranadjerer Anders Nestor från Bergsätter på Naterstad ägor
som afled de 22 januarij detta år, och efterlemnade arfwingar Änkan, anna
Lisa Nilsdotter samt Sönerne, mätaren Albrek Haglund i Linköping,
Trädgårdsmästaren Carl Gustaf Sunberg i annalund i Hof socken, Dötterne
Sophia Nestor gift med Fångknekten Pettersson i Linköping, johanna
Carolina Nestor gift med Tryskwärksbyggmästaren August Andersson
i Egeby, Wästlösa socken, Christina Elisabet Nestor i Linköping, myndig
Samt Swagsinta dottren josephina Albertina Nestor född den 30 julij 1832

Enkan anna lisa Nilsdotter tilsades att boet uppgifva under edlig förpliktelse

Kontanta pänningar eller silfver fans ej,

Kjökssaker

Husgeråd

Sängkläder

Den aflidnes gångkläder

Deverse saker
66 No 5 registered May 4, 1866
In the year 1866 on April 21 an estate inventory was conducted by the udersigned after
the former Life Grenadier Anders Nestor from Bergsätter on the Naterstad property
who passed away on january 22 this year, and left behind heirs the Widow, anna
Lisa
Nilsdotter and the Sons, surveyor Albrek Haglund in Linköping,
Gardener Carl Gustaf Sunberg in annalund in Hof parish, Daughters
Sophia Nestor married to the Prison warden Pettersson in Linköping, johanna
Carolina Nestor married to the threashing machine master builder August Andersson
in Egeby, Wästlösa parish, Christina Elisabet Nestor in Linköping, emancipated
And the feeble-minded daughter josephina Albertina Nestor born on July 30 1832

The Widow anna lisa Nilsdotter was told to account for the estate under plight of oath

There was no cash or silver

Kitchen things

Household goods

Bedding and linens

The deceased's day clothes

Miscellaneous things
Anders Nestors bouppteckning, sida 1

.....

Kreatur
En ko ________________________________________________40
Byggnader
en stuga och kjök under tegeltak _________________________50
ett gammalt hus _______________________________________10
Summa tillgång: ____________________________________ 160
Skulder
Begrafningskostnader __________________________________52
Till dottren Christina Elisabet Nestor i Linköping lån ________ 12
Boupptecknings och wärderings arfvode ____________________2

Att alla tillhångar och skulder äro redeligen uppgivna sådant de vid
Dödsstunden befanns will jag med ed besanna om så fodras
                                       Anna Lisa Nestor
Härvid Närvarande
A Haglund
             Bouppteckning och värderingsmän
Fredrik Petterson                Nils F Nilson
....

Livestock
One cow _________________________________________________40
Buildings
one cottage and kitchen under tiled roof
______________________50
one old house ____________________________________________10
Total assets _____________________________________________160
Debts
Funersl costs
_____________________________________________52
To the daughter Christina Elisabet Nestor in Linköping loan ______ 12
Inventory and appraisal fee __________________________________2

That all assets and debts are honestly declared such as they at
the time of Death were found I will by oath verify if so required
                                       Anna Lisa Nestor
Hereby present
A Haglund
             Inventory and appraisers
Fredrik Petterson                Nils F Nilson


Anders Nestors bouppteckning, sida 2