Anna Lisa Nilsdotters bouppteckning Anna Lisa Nilsdotter's estate inventory
År 1873 den 26 september förrättades af under-
tecknade bouppteckning efter den 29 sistlidne Juli
aflidna Enkan Anna Lisa Nilsdotter som
var gift med aflidne f.d. Lifgrenadieren Anders
Nästor i Bergsätter på Naterstad egor och med
honom sammanaflade barn, myndige söner: Mätaren
Albreckt Haglund i Linköping och Trädgårds-
mästaren Carl Gustaf Sundberg i Norra America
samt myndige döttrar: Sophia gift med fångknek-
ten Pettersson i Linköping, Johanna Carolina
gift med tryskverksbyggaren August An-
dersson i Egeby Westerlösa socken och Christi-
na Elisabeth i Linköping samt Lovisa i Stock-
holm.
  Härwid närvarande Mätaren Haglund dottren
Johanna Carolina och hennes man August An-
dersson i Egeby samt Christina Elisabeth som
uppgaf boet under edlig förpligtelse sådant det vid
dödsstunden befanns.


Koppar Köks- och Jernsaker
....
In 1873 on September 26 was conducted by the under-
signed an estate inventory after the on the 29th of last July
deceased widow Anna Lisa Nilsdotter who
was married to the late former life grenadier Anders
Nästor in Bergsätter on Naterstad property and with
him concieved children, sons of age: The surveyor
Albreckt Haglund in Linköping and Gardener
Carl Gustaf Sundberg in North America
and emancipated daughters: Sophia married to prison
warden Pettersson in Linköping, Johanna Carolina
married to threashing machine builder August An-
dersson in Egeby, Wersterlösa parish, and Chisti-
na Elisabeth in Linköping and Lovisa in Stock-
holm
   Hereby present Surveyor Haglund, daughter
Johanna Carolina and her husband August An-
dersson in Egeby, and Christina Elisabeth, who
declared the estate under duty of oath such as it
was
at the time of death.

Copper-, Kitchen-, and Iron items

.....
Anna Lisa Nilsdotter bouppteckning sida 1
.....
Husgeråd
.....
Säng och linnekläder
.....
Den avlidnas gångkläder
.....
Diverse
.....
.....
Household goods
.....
Bedding and linens
.....
The deceased's day clothes
.....
Miscellaneous
.....
Anna Lisa Nilsdotters bouppteckning sida 2
Byggnader
1 stugubyggnad under tegeltak __________ 50
1 gammalt fähus _____________ 5
                  Summa tillgångar _____165.50
Skulder
Till dottern Christin Begrafningskostnad __ 54.66
Herr H Aspegren på Naterstad
ett års skattnin ___________________       6
Bouppteckningsarfvode ____________     _ 2    62.66
Således visar sig behållningen ______________ 102.84
                              Summa Rd. Rmt. _______165.50

Handlingar
Bouppteckning efter aflidne Grenadieren Anders
Nästor härstädes
  Att allt är redeligen uppgifvet ich ingenting
med vett eller vilja undandöljts, betygar under edelig
förpligtelse, som ofvan
                     Christina Nestor
        härwid närvarande
          A. Haglund    Lars August Andersson
                 Johanna Nästor
                   I.      N.

Såsom boupptecknings- och värderingsmän under-
skrifva -
   Herman Aspegren         Nils Fr. Nilsson
Buildings
1 cottage building under tiled roof __________ 50
1 old cattle house _________________________ 5
                  Total assets _____165.50
Debts
To the daughter Christin Funeral cost ______54.66
Mr H Aspegren at Naterstad
one year's rent ______________________      6
Inventory fee _______________________  __    62.66
Thus appears the balance ___________________ 102.84
                       Total [Riksdaler Riksmynt]_____165.50

Documents
Estate inventory after the deceased Grenadier Anders
Nästor
hencefrom
  That all is hoestly declared and nothing
by knowledge or will has been hidden away, testify under oathly
plight, as above
                     Christina Nestor
        hereby present
          A. Haglund    Lars August Andersson
                 Johanna Nästor
                   I.      N.

As executors if the estate inventory and appraisal
sign
   Herman Aspegren*         Nils Fr. Nilsson
Anna Lisa Nilsdotters bouppteckning sida 3

*Jakob Herman Aspegren, owner of Naterstad, born 2 August 1839 at Lilla Greby, died 6 February 1903 at Ånväga, Skeda parish