The text below is not the original. The spelling has ben updated to modern Swedish to enable me to use translation software. The original text (as printed in the book) can be found here.

Linköping den 18 Juli 1871

Min kära Johan!

Hjärtligt tack för dina båda brev jag har riktigt fått dem. Det är roligt att du kan taga dig fram, och att du finner dig bra på den nya bana du nu börjat ja måtte Gud bevara dig och skänka dig kraft och mod att möta alla de tusen faror som kan komma i din väg. Här hemma är allt sig likt som ner du reste jag har ej trefatt din far sedan jag fick ditt brev men han mår bra och arbetar på Stångån nu skriv till honom ner du kan, han blev mycket glad över dit lilla brev. Högströms hälsar dig mycket de mår bra om du får tid så skriv några rader till dom innan du går ut till Brasilien du kan lägga in det i mitt brev så behöver du ej betala ser du att Högström tycker att det är så roligt att få brev från dig. Farmor hon stackars gumma är hos moster och ligger sjuk jag skall fara och se om henne i veckan. Du skall tro Johan att jag har gjort mig en Rom resa i sommar jag har varit till Stockholm och Uppsala. Det var ej till Brasilien. Vad är det för skräp tänker väl du, men när du blir Sjökapten då bjuder du väl mig på en resa till Diamantfälten. Nu tycker jag mig höra dig sega då får Faster vänta! Jag har ej något roligt att tala om för dig vist är Här några döda och några födda sedan du reste och Här arbetas friskt på Järnvägen och Stångebro är färdig allt detta seger du rör mig ej och därför slutar jag nu många hälsningar från Far Syskon släkt vänner och bekanta och för övrigt från hela fosterlandet och till sist från mig som innerligt önskar ditt väl! Skriv så fort du kan ber Christin Nestor

I have tried to be as true to the original as possible, hence the scarceness of punctuation, wich may cause some confusion, not only in the English version.

Linköping July 18, 1871

My dear Johan!

Many thanks for your two letters I've got them all right. It is good to hear that you can make your way, and that you find yourself well on the new path you have now begun yes may God protect you and give you strength and courage to face all the thousand dangers that may come your way. Here at home all is the same as when you left, I have not met your father since I received your letter, but he is well and is working on Stångån now write to him when you can, he was very happy about your little letter. Högströms greet you very much they are fine if you get time to write a few lines to them before you go out to Brazil, you can put it in my letter, so you don't need to pay, you see that Högström thinks it is so nice to get letters from you. Grandma the poor old woman is at Aunt's and is sick and I will go and see her this week. You'd better believe Johan that I have made me a 'Rome trip' this summer, I have been to Stockholm and Uppsala. It was not to Brazil. What crap is that you must think, but when you become a sea captain then you invite me on a trip to the Diamond fields. Now I think I hear you say then Aunt has to wait! I have nothing fun to tell you surely some are dead here and some were born since you went and Here they are working hard on the railway and Stångebro is completed all of this you say does not concern me, and so I stop now many greetings from Father Siblings family friends and acquaintances, and incidentally from the whole homeland and ultimately from me who sincerely wishes you well! Write as soon as you can asks Christin Nestor

Linköping den 25 Oktober 1871

Kära Johan!

Tack för ditt brev det var roligt att höra att du lever och har hälsan efter så många Svårigheter som du måste uthärda. Jag har Gudskelov hälsan men för övrigt har jag ej några glada nyheter bara sorg. Den 29 Juli dog min moder och den 10 Oktober dog din Fader ja kära Johan vi får vara nöjda med Vad Gud gör och vi må undergivet böja oss för hans mäktiga vilja. Din fader sjuknade på Söndagen den 8 oktober och dog Tisdags morgon där på så han slapp att plågas länge på sitt Sjukläger han dog lugn och stilla och nu Johan äger varken du eller jag Far eller Mor. Mamma hon dog i Westlösa hon skulle hälsa på moster och även Carolina och hon sjuknade hos Carolina och dog där så hon ligger Begraven i Westlösa kyrkogård. Och din Far han ligger bredvid din moder. Må du någon gång kommer hem och offrar en blomma till minne på de kära hädangångnes gravar . Frid och Välsignelse över deras stoft ja sälla era de som sova ... Jag har tänkt att vi skulle gömma 1 klocka du kan ju behålla den det enda minne av din Fader den är ej mycket värd men det är dock något det andra som är kommer att säljas på auktion så att du skall gå till Amerika i fall du skulle på dina reser träffar Carl så seg honom att mamma är död jag har ej hört något från honom sedan i vintras. Högströms hälsar dig ner du kan så skriv till dom. G Hagert han stackars gosse han går hemma och har ingenting att göra ibland bär han i kring Telegram i staden men det är ingenting att förtjäna på för honom som är så stor och jag har nu intet mera att skriva än kära hälsningar från oss alla alla era Gudskelov friska så fort du kommer på någon plats då du kan skriva så gör det, jag önskar att, du måtte få det bättre än du hittills har haft min tanke och önskan för ditt sanna väl Följer dig över det vida hav och må Gud beskydda dig och giva dig hälsan och framgång det önskar innerligt din faster Christine Nestor

jag skall försöka om jag kan få något Prästbetyg åt dig till nästa gång jag skriver

 

Linköping October 25, 1871[See handwriting]

Dear Johan!

Thank you for your letter it was nice to hear that you live and have your health after so many difficulties that you have to endure. I have my health thank God but otherwise I have no happy news just sorrow. On July 29 my mother died and Oct. 10 your Father died yes dear John, we must be content with what God does and we must humbly bow for his powerful will. Your father fell ill on Sunday October 8 and died Tuesday morning threrafter so he didn't have to suffer long in his sickbed he died calm and quiet and now Johan neither you nor me have a father or mother. Mom died in Westlösa she was visiting aunt and Carolina and she fell ill at Carolina's and died there so she lies buried in Westlösa cemetery. And your father lies next to your mother. May you some day come home and lay down a flower in memory on the graves of the beloved who have departed. Peace and blessing of their dust yes blessed are those who sleep ... I have thought that we would hide 1 watch you can keep it the only memory of your Father it is not worth much but it is something the rest is going to be sold at an auction, so you are going to America in case you see Carl on your travels tell him that mom is dead I have not heard from him since last winter. Högströms greet you so write to them when you can. G Hagert the poor lad, he is at home and has nothing to do sometimes he delivers Telegrams in the city but it is no living for him who is so big and I now have nothing more to write except dear greetings from all of us all are healthy thank God as soon as you arrive at a location where you can write so do that, I wish you will be better off than you have been my thoughts and wishes for your wellbeing follow you over the wide seas, and may God protect you and give you health and success wishes dearly your Aunt Christine Nestor

I will try if I can get some certificate for you the next time I write

 

Linköping den 10 Maj 1872

Min kära Johan!

Hjärtligt tack för ditt sista brev och även för det förra i fall du ej fått mitt brev du tänker då att stanna i Amerika ja kanske det är så bra det om Gud giver dig hälsan och lycka så kan du väl reda dig var som helst men att du ej kunde få stanna på den Båt du tyckte om det var ledsamt då det är så ont efter vad som är bra, men Vad du gör så stanna ej för länge hos Borningsmestaren för jag har hört att dom tar så mycket betalt, ja kära Johan var försiktig att du ej blir lurad det finnes ju ej annat än Skojare största delen. I år reser så mycket folk till Amerika i från Sverige i förra veckan reste från Göteborg 1 200 Persson och så alla som reser andra vägar som kanhända är lika många och så har de hållit på nästan varje vicka och det ... det börjar att bli så vackert Här och allt är lofvan att bliva et rikt och gott år ja vet du att Här så vackert, löv och Blommor är redan utslagna fast vi har blott den 10 Maj. Ja vet du jag gläder mig alltid så mycket åt vår och sommar ja jag tycker mig och så Nästan som jag vaknade till nytt liv och jag tycker att jag har större anledning att prisa Skaparen av allt Stort och Skönt i Guds härliga Natur, ja även för det minsta böra vi tacka honom för, ty han har givit allt allt... Pettersson och Sophi och Ester hälsar dig mycket. Ester har nu fyllt 8 år och är stor och snäll i skolan, även från Westlösa hälsar de allesammans de mår bra herrskapet Högströms hälsar dig. Högström har nu skilt sig från Ryberg och han har mer att göra än han hinner med. Ryberg han bor på Landet, här arbetas på Järnvägen med stor iver så när du nästa gång kommer att resa mellan Norrköping och Linköping får du fara mera bekvämt och fortare, än sista gången du reste ja kära Johan några särskilda nyheter har jag ej att tala om för dig Här är sig likt. Magister Bagge han är död du mins väl honom. Från Carl har jag ej haft något brev sedan du reste jag undrar om han lever kära Johan dröj aldrig så länge med att skriva du kan ej tro Vad vi funderar hur du har det då det dröjer länge med brev jag skall hälsa dig från din Faders graf jag skall nu göra den fin så ner du kommer hem du kan gå och hälsa på där, och nu lev väl kära Johan många Hjärtliga hälsningar från oss alla skriv snart ber din Faster Christin Nestor.

 

Linköping May 10, 1872

My dear Johan!

Many thanks for your last letter, and also for the one before that in case you did not receive my letter so you plan to stay in America well maybe it just as well if God gives you health and good fortune you can make it anywhere but that you could not stay on the boat you liked was sad as one misses what is good, but whatever you do don't stay too long with the lodger for I have heard that they charge so much money, yes dear John be careful that you not be fooled there is nothing but miscreants for the most part. This year so many people are traveling to America from Sweden last week 1200 persons traveled from Gothenburg add to that all who travel other ways which are perhaps as many and it has been going on almost every week and it ... it starts to become so beautiful here and everything is promising to become a rich and good year you know it is so beautiful here, leaves and flowers are already full blown though it is only May 10. Yes you know I always so much enjoy spring and summer I think it is almost as if I woke up to new life and I think I have more reason to praise the Creator of all things Grand and Beautiful in God's wonderful Nature, yes even for the smallest things we should thank him, for he has given us all all ... Pettersson, and Sophie and Ester greet you very much. Ester has now reached the age of 8 years and is big and good in school, also from Westlösa they all greet you they are well The Högstöms salute you. Högström has now parted from Ryberg and he has more to do than he has time for. Ryberg lives in the country, here they are working on the railways with great zeal, so the next time when you will travel between Linköping and Norrköping, you travel more comfortably and faster, than last time you went yes dear Johan I have no specific news to tell things here are the same. Master Bagge is dead you do remember him. From Carl, I have not had any letters since you went, I wonder, if he lives dear Johan never delay so long to write you can not believe how much we are thinking about how you are when there is a long time between the letters I should greet you from your Father's grave I shall now make it pretty, so when you come home you can go and visit there, and now live well dear Johan many warmest greetings from all of us write soon asks your Aunt Christin Nestor.

 

Min kära Johan!

Tack för ditt brev så roligt att du ändå lever och är vid friskt mod, men det var allt ledsamt att du ej hade någon trevlig Jul men man får vara nöjd och hoppas på bättre tider att du finner Amerika så tråkig det var rätt ledsamt för Syster Lovis har sagt att hon tänkt att resa dit nästa sommar får se huru det blir jag har ej haft något brev från Carl på mer än ett år du har väl ej sett honom någon stans? Jag fruktar nästan att han var för vek till sinnes för Amerikas hårda folk och han har säkert dukat under för någon motgång. Här i Linköping är sig likt utom att Järnvägen är snart färdig Här arbetas med den största iver så i sommar får man fara till Norrköping på Järnvägen. Herrskapet Högström hälsar dig. Högström har nu övertagit verkstaden ensam och Ryber bor på landet De era nu fullkomligt åtskilda jag mins ej om jag skrev sist om att gamla fru Ryberg är död hon Dog i Oktober förlidet år. Från din vän Gotthard skall jag hälsa dig han är hemma ännu men hans Far har skrivit till Göteborg för att skaffa honom plats på Sjön om det är möjligt han önskar han vore där Johan Haglund är så han slapp vara hemma för det är han så lessen på för han har intet att göra så lång dagen är och nog kan man tänka att det skulle vara tråkigt och till då män längtar ut i världen i vår kommer troligen August i Westlösa att gifta sig och då skall Morrbrors flytta dit som Charolina bor så de kommer att flytta kanhända att det blir till Linköping det är ej ännu bestämt. Sophi och Ester hälsar dig Ester har varit mycket sjuk i vinter men nu är hon Gud vari lov frisk och är duktig och snäll i skolan och nu kära Johan måste jag sluta med att skriva emedan inte har någon ting att tala om som intresserar dig jag önskar dig nu Lycka när du skall ut på Sjön igen och må Gud beskydda och bevara dig att du må få hava hälsan och att dig må väl gå det önskar jag av hela mitt Hjärta skriv snart är du snäll, Christin Nestor.

 

My dear Johan!

Thank you for your letter so good that you're still alive and in healthy spirit, but it was quite sad that you did not have a nice Christmas but one has to be content and hope for better times that you find America so dull was rather sad for Sister Lovis has said she planned to go there next summer will see how that goes I have not had any letters from Carl in over one year you have not seen him somewhere, have you? I almost fear that he was too weak at heart for America's tough people and he has certainly succumbed from some setback. Here in Linköping is the same except that the railway is finished soon here is being worked on it with the greatest zeal so in the summer one can go to Norrköping on the railway. The Högström couple salute you. Högström has now taken over the shop alone and Ryber lives in the country They are now completely separated, I do not remember if I last wrote that old Mrs Ryberg is dead she Died in October last year. From your friend Gotthard I greet you he is at home still, but his father has written to Gothenburg to get him a place at sea if it is possible he wishes he were where Johan Haglund is so he would not have to be at home for he is so fed up for for he has nothing to do all day long, one can imagine that it would be dull men are longing to get out into the world This spring August from Westlösa will probably get married and then Uncle will move to where Charolina lives so they will Move perhaps to Linköping it is not yet decided. Sophie and Ester greet you Ester has been very ill in the winter but now she is praise God healthy and good in school and now, dear John, I must stop writing as do not have anything to talk about that interests you, I wish Now Good luck when you go out to Sea again and may God protect and keep you so that you may have your health, and that you will do well I wish with all my Heart write soon please, Christin Nestor.

 

Linköping 24 Oktober 1872

Min kära Johan!!

Det är roligt att du har hälsan, Tack! för ditt kära brev jag hade väntat mycket på brev från dig jag tänkte nästan att du skulle göra som Carl ej bry dig om att skriva hem sedan du kom ut i stora världen. Gud give dig hälsan och framgång att ingen olycka må hända dig, alla dina anförvanter i hemmet mår Gud ske lov bra. Faster Charolina har nu flyttat till staden. Morbror har tagit gården själv och August har den andra han tänker gifta sig snart. Charolina och hennes man de har en liten handel samma sorts som den Sophi har få se hur det går för dom de har nu 3 barn och :de är Gud vari lov friska och duktiga och Ester hon växer och är stor och snäll i skolan. Du skall tro att vi fått Järnvägen färdig emellan Norrköping och Linköping så nu har vi fått så livligt i Linköping. Norrköpingsborna gör täta besök hos oss i Dag är den 24 Oktober och som du vet den stora flyttningen i Sverige men jag skall ej flytta förr än nästa höst om jag lever då skall Fru Lindeberg flytta och även hennes gamla Tjänare Fru Lindeberg har köpt sig en ny gård. Rydholms om du minns var den ligger och där bygger hon ett Större Hotell för Resande och där hon tänker bosätta sig till döddagar. Jag skall hälsa dig från Gotthard Hagart han är till sjös jag tror att han reser på England men han önskar helst att få komma dit där du är få se hur det går för honom han var ej van att arbeta så nog blir det väl svårt för honom i början Högströms hälsar dig det går bra för dom och han blir nog en rik kar du är välkommen i deras hem när du gör Linköping din visit men det blir väl ej medan jag finns i Linköping men då är jag kanhända i Stockholm och där har du visst ej varit då kan det bli roligt för dig komma dit så du viste redan ner du skrev att Carl den 15 var död och att Oskar var efterträdare. Konung Carl han dog i Malmö på hemresan från Acken där han varit för att återfå sin brutna hälsa men Gud hade beslutat annorlunda. Och han så väl som andra måste följa den högre kallelsen och det gjorde han och så lugnt och stilla och aldrig har väl en Konung varit mera firad efter sin död än han alla tidningar har varit fyllda med lovord och beundran över honom och många vackra verser är skrivna till hans minne jag har gömt de vackraste som du skall få läsa ner du kommer hem ja nu min käre Johan har jag, ingenting mera att skriva som kan intressera dig jag slutar nu med många kära Hälsningar från alla hemmavarande och med en innerlig önskan för ditt väl är du hälsad från din tillgivna
Faster Kristin.
DS skriv så snart du kan.

Linköping October 24, 1872

My dear John!

It is nice that you have your health, thank you! for your dear letter I had waited much for a letter from you, I almost thought that you would do like Carl and not care about writing home after you came out in the wide world. God give you health and success so that no misfortune may come to you, all your relatives at home are doing well thank God. Aunt Charolina has now moved to the city. Uncle has taken the farm himself and August has the other one he intends to marry soon. Charolina and her husband have a small shop the same kind as the one Sophia has let's see how it goes for them they now have 3 children, and they are thank God healthy and good and Ester she grows and is big and good in school. You must believe that we have gotten the railway completed between Linköping and Norrköping, so now we have been so busy in Linköping. Norrköping residents make frequent visits to us Today is October 24 and as you know, the big move in Sweden but I will not move until next fall if I live then Madam Lindeberg will move, and also her old servants Madam Lindeberg has bought herself a new estate Rydholm's if you remember where it is and there she is building a Larger Hotel for Travelers and there she will stay until her dying days. I should greet you from Gotthard Hagart he is at sea I believe he is traveling to England but he wants to sometime get where you are let's see how it goes for him he was not accustomed to working so well enough, it is difficult for him in the beginning The Högströms greet you things are going well for them and he'll probably be a rich man you are welcome in their home when you make your visit Linköping but it may not be while I am in Linköping, but then I am perhaps in Stockholm and you have not been there, have you, so it might be fun for you to get there so you already knew when you wrote that Carl the 15th was dead and that Oskar was the successor. King Carl died in Malmö on the journey home from Acken, where he was to regain his broken health, but God had decided otherwise. And he as well as others must follow the higher summons and he did and so calmly and quietly and never a King was more celebrated after his death than he all newspapers have been filled with praise and admiration of him, and many beautiful verses are written in his memory, I have kept the most beautiful ones so that you can read them when you come home so now my dear John, I have nothing more to write that may interest you, I stop now, with many dear Greetings from all living at home and with a heartfelt desire for your wellbeing, you are greeted by your loving
Aunt Kristin.
DS write as soon as you can.

 

Linköping den 14 December 1872

Mr J Haglund!!

Tack min kära gosse för ditt brev, jag har varit mycket orolig och tänkt ständigt på dig allt sedan det hit kom Telegram om att Boston brunnit jag trodde att du möjligtvis hade varit ute till Sjös och lämnat kvar i Boston Vad du ägt och allt blivit lågornas rov - men Gud vari lov at det ej så var, hur litet man än har så har man med möda samlat ihop det då är det hårt at se det i ett ögon bleck försvinna jag är säker på att det gått så för många som varit rika och sett sina stora Palats gåt upp i lågor och stått utfattiga arma människor jag har läst mycket i tidningarna om alla förödelser ... Ja så du går ej till sjös i vinter nej då är det väl bättre att vara i land om du har något som du kan förtjäna på så du ej behöver att fara illa men om Gud giver dig hälsan så fins väl något. Det låter på ditt brev som du ej tycker om Amerika om så är gå då därifrån och sök dig något annat det är bäst att försöka med du är ung. Från Carl har jag ej hört något han är troligen död och jag tror nästan att det vore det bästa för jag tror att han var för svag han ägde ej mod ej styrka att kunna hålla sig uppe och motstå alla frestelser som finnes över allt i världen. Ja kära Johan akta dig för dåliga sällskap som kan leda dig på villa vägar jag mins att du sade själv att det finns gott om bedragare Högström hälsar dig han önskar att en dag få se dig som en Redlig man. Både H. och hans fru önskar ditt väl, Faster Sophi och P. Ester hälsar dig Charolina med man och Barn hälsar dig mycket! Vi har här nu så mycket folk vi har fått mycket att göra sedan Järnvägen blev färdig. Tror du Johan att jag skulle trivas i Amerika jag har lust att när jag flyttar från Hotellet resa till Amerika ej prisses till Boston men till någon annan plast svara mig på det, är du snäll. Några nyheter har jag ej skriva. Jag önskar dig ett lyckligt ny år och att Gud låter dig få hava hälsa och att välsignar ditt arbete och gör dig lycklig. Många hälsningar och önskan för ditt väl följer Här från vännen Christin.

Linköping December 14, 1872

Mr. J Haglund!

Thank you, my dear boy for your letter, I have been very worried and thought constantly about you ever since a Telegram came here saying that Boston had burnt, I thought perhaps you had been out at sea and left in Boston what you have and everything had become the prey of the flames - but thank God that that was not the case, however little one has, one has arduously gathered it, it is hard see it all disappear in one moment I'm sure it has been so for many who have been rich and seen their large palaces go up in flames and become destitute poor people, I have read a lot in the papers about all the devastation ... Yes, so you can not go out to sea in the winter no at that time it is better to be on land if you have something you can earn a living on so you do not need to despair, but if God give you health there must be something. It sounds in your letter as if you do not like America if that is the case then go from there and find yourself something else it is best to try while you are young. From Carl, I have not heard anything, he is probably dead and I almost think that it would be for the best because I think he was too weak, he did not have the courage nor the strength to be able to keep up and resist all the temptations that are everywhere in the world. Yes, dear Johan watch out for bad company that can lead you down the wrong paths, I remember that you said yourself that there are plenty of fraudsters Högström salutes you, he wishes one day to see you as an honorable man. Both H. and his wife wish you well, Aunt Sophie and P. Ester greet you Charolina with husband and children salute you very much! We now have so many people we have had much to do since the railway was completed. Do you think John that I would enjoy working in America I feel like, when I move from hotel, travelling to America not to Boston exactly but to any other place, can you please answer me on that. I have no news to write you. I wish you a happy new year and that God lets you have your health and blesses your work and makes you happy. Many greetings and wishes for your wellbeing follow this from your friend Christin.

Linköping den 13 September 1873

Kära Johan!

Tack för ditt brev. Tack! för du tänker på hemmet - kära du hur kan det komma sig att du ej fått mina brev jag har svarat på dom och nog har jag fått så många du skrivit det hör jag av ditt brev och det sista jag skrev var strax före Midsommar och jag lade några Liljekonvaljer i brevet för att du skulle få för du skulle se och påminna dig Nordens härligaste vårblommor och även låg där ett brev från Gothard H. som han skrev innan han reste ut han mönstrade i Göteborg och gick ut på 3 år dom går bland andra platser även till Afrika han bad mycket hälsa dig. Här i Linköping rustar vi i ordning för att taga emot Kung Oskar som tänker Gästa L. den 19 September så nu skall du tro att här ser ganska livligt ut här skall bli stor Middag här i Linköping har nog blivit många förändringar sen du reste. Linköping har gått framåt på senare tiden i synnerligt Vad det industriella beträffar, men allt sådant har väl Högström talt om han sa till mig att han skulle skriva o han förstår bättre än jag att skildra sådana saker. Fru Lindeberg har i år byggt ett stort Hotell för resande, sedan vi fick Järnväg är Här så mycket resande så det fattas ständigt rum, ja kära Johan jag hör att om Gud så vill du tänker ge dig av på långresa ja måtte Gud beskydda dig. Faster Lovis ber hälsa dig hon är kvar i Stockholm och har det mycket bra. Från Westlösa skall jag hälsa dig. August har varit mycket sjuk men är nu frisk. Moster och Morbror är friska. Sophi o Ester o Charolina med sina barn ber hälsa dig de är alla krya dina övriga bekanta känner jag ej och kan således ej hälsa Här börjar nu bli höst och ruskigt. Usch! Farväl nu Gud bevara dig! Skriv ner du kan och glöm ej det gamla hemmet ber Christin N

 

Linköping September 13, 1873

Dear Johan!

Thank you for your letter. Thank you! for thinking of your home - my dear, how can it be that you didn't receive my letters I have responded to them and I got as many as you have written I can tell from your letter and the last one I wrote was right before Midsummer, and I put some Lilies-of-the-valley in the letter for you to see and to remind you of Scandinavia's loveliest spring flowers and there was also a letter from Gothard H. which he wrote before he went out he mustered in Gothenburg and went out for 3 years they go among other places also to Africa he asked to send his best regards. Here in Linköping we are making arrangements to receive King Oskar who is thinking of visiting L. September 19, so now you better believe that it looks quite busy there will be a grand dinner here in Linköping have probably been many changes since you left. Linköping has progressed in recent times especially in the industrial regard, but all those things I suppose Högström has told you he said to me that he would write and he understands better than I to depict such things. Madam Lindeberg has this year built a large hotel for Travelers, since we got the railway there are so many travelers here so there is a constant shortage of rooms, yes dear John, I hear God willing you intend to go on a long journey yes let God protect you. Aunt Lovis asks me to send her regards she is still in Stockholm and is doing very well. From Westlösa I salute you. August has been very ill but is well now. Aunt and Uncle are well. Sophie o Ester o Charolina with their children ask me to send their regards are all at good health your other acquaintances I don't know and therefore I cannot send greetings Here the nasty damp fall weather is starting. Yikes! Goodbye now, May God preserve you! Write when you can, and do not forget your old home begs Christin N

 

Linköping den 18 8/7 74

Kära Johan!!

Tack! för ditt brev så roligt att du har hälsan och att ingen olycka hänt dig jag har nästan varit redo att du varit fången eller på något annat sett blivit för bi, efter du ej låtit höra av dig, så förargligt att ej breven gått fram det är mycket länge sedan jag fick brev från dig, och alla jag fått har jag besvarat. Vi mår Gud vare lov alla bra. Källarmästare August som Du sade han är kry, han förtjänar bra pengar o Charolina sköter källarrörelsen. August arbetar hos Fru Lindeberg det har han gjort ett par år snart. Frun har byggt ett stort Hotell för resande och ännu är det ej fullt färdigt. Barnen är stora och friska. August hälsar dig och Ester även, de är snälla i skolan, jag skall hälsa dig från Westlösa. August har gift sig i våras och jag var där på Bröllopet det var ganska roligt och en hygglig hustru fick han. Faster Lovis har varit hemma och hälsat på oss, men har rest till Stockholm igen, jag undrar när du kommer hem och hälsar på de dina som du har kvar här. Gud ge dig lycka och framgång, och om Gud låter dig leva att allt går dig väl - och att du blir en nyttig människa i världen. Gud vet hur det kan vara med Carl om han lever jag har ej hört något sedan du reste, från honom säkert finns han ej mera bland de levande han har säkert dukat under för alla de faror som mött honom i det Barbariska Amerika och han var mycket svag stackars Carl, i år har det kommit stora skaror människor från Amerika att det har blivit så svårt, ja vi får nog och så ett svårt år här är allting nästan bort torkat vi har ej fått regn på hela sommaren här är varmt och blåsigt om varannatt här ser verkligen sorgligt ut vi som är vana vid gått. Jag kan hälsa dig från Gotthard Hagart han har nyligen skrivit hem han är på väg till Brasilien från Högströms han var här för några dar sedan han frågade om jag ej fått brev från dig han har så mycket att göra och ont om folk för de bara går och super här är gott om arbete för alla Hantverkare, och mycket betalt får dom, allt ting har här blifvitt mycket dyrare än förr, - ja kära Johan jag har just inga nyheter att tala om för dig, alla ber Hjärtligt hälsa dig jag hoppas mitt brev träffar dig rask och kry både till kropp och själ. Lev väl och skriv så snart du kan till din vän o Faster Kjerstin Nestor.

 

Linköping 18 8/7 74

Dear Johan!

Thank you! for your letter jolly good that you have your health and that no accident has happened to you, I have almost been ready to believe that you were captive or otherwise been gone, after we had not heard of you, so annoying that the letters didn't get through it's been a very long time since I received a letter from you, and all that I did get I replied to. We are thank God all well. Cellar Master August that you mentioned he is well, he makes good money and Charolina manages the cellar business. August is working with Mrs Lindeberg he has done so for a couple of years soon. The Lady has built a large hotel for travelers, and yet it is not fully completed. The Children are big and healthy. August salutes you and Ester also, they are good at school, I should greet you from the Westlösa. August got married last spring and I was there at the wedding it was pretty jolly and a he got himself a decent wife. Faster Lovis has been home and to visit us, but has traveled to Stockholm again, I wonder when you come home to see your people that you still have here. May God give you happiness and success, and if God lets you live that all goes well for you - and that you become a useful person in the world. God knows how things can be with Carl if he is alive I have not heard anything since you left, from him he certainly is no longer among the living, he has certainly succumbed to all the dangers that faced him in the Barbaric America, and he was very weak poor Carl, this year, there have been large numbers of people coming from America that it has become so difficult, so we probably also get a difficult year here, everything is almost dried out, we have not had rain for the entire summer it is hot and windy it looks really sad, we are accustomed to good times. I can greet you from Gotthard Hagart he has recently written home he is on his way to Brazil from the Högströms he was here a few days ago he asked if I hadn't received any letter from you he has so much to do and is short of people for they just drink there is plenty of work for all trades workers, and they get paid a lot, all things have become much more expensive here than before, - yes dear John, I've really no news to tell you, everyone asks to send heartly greetings to you, I hope my letter finds you sharp and healthy in both body and soul. Live well, and write as soon as you can to your friend and Aunt Kjerstin Nestor.

 

Linköping den 12/6 1875

Kära John!

Ett Hjärtligt tack för ditt brev så roligt att du är kry o rask, jag läser så ofta om olyckor på Sjön att jag varit rädd många gånger att något ledsamt hänt dig efter jag ej hört något på så länge. Det brev du skriver från Rio det har jag ej fått och du har ej heller fått dom jag skrivit - Tro ej Johan att jag på minsta sett är missnöjd Nej! kära du jag önskar dig all möjlig lycka och jag hoppas på och gläder mig att du en gång skall åter komma frisk och stark både till kropp o själ och vuxit och blivit stor. Du sade en gång att du ej ville åter komma förr än du fick förvärva något, hur har detta gått har du ännu kommit till något eller åtminstone början till något oberoende. Ack! John du tror ej Vad det skulle glädja mig att hava om än aldrig så litet bidragit till ditt framtida väl - men kanske har du haft motgångar och många besvärligheter ja då får man vara glad och tacksam blott man får hava hälsan, så väl att du slapp undan den svåra febern som så ofta rasar i Rio det var lycka vi som går Här i det tysta Linköping vi känner ej till världen utom oss. Jag skall hälsa dig från Gotthard Hagart han har rest ut på långtur från Hamburg till som jag tror Sydamerika han har varit hem i vinter liksom förra vintern, från Flodin skall jag hälsa dig han är hos Tunnbindare Andersson men skall till Stockholm i höst från Holmgren kan jag också hälsa dig han brukar fråga efter dig hans moder är död för 14 dar sedan, hans Fader är bärare vid Järnvägen så dom har nu ganska bra, från Herr å Fru Högström en kär hälsning. Högström har sagt han skall skriva till dig ryktet säger att han ej är så ordentlig som förr. Moster å Morbror mår bra. August hälsar dig han är lyckligt gift med en rik Bond flicka. Fastrarna Sophi och Charolina mår bra och hälsar dig Hjärtligt även deras barn och män. Ester hon är så stor och snäll, även Cs August är snäll i skolan, ja nu kära John har jag just ej något att tala om som kan intressera dig, du säger att ni haft kallt du skall tro att Här har varit så kallt så ingen minns så kall vinter som den vi haft, men ändå ser det ut att bli en god skörd, vi har nu utmärkt vacker Sommar, du skall tro min kära John att jag tänker mig att göra en lång resa märk en lång resa i sommar jag tänker resa till Stockholm och hälsa på Lovis, men detta tycker du förstås är rakt ingenting, nu far väl må Gud beskydda dig det är min innerligaste önskan Kersti Nestor

 

Linköping June 12, 1875

Dear John!

A heartfelt thanks for your letter jolly good that you are healthy and brisk, I read so often about accidents on the seas that I was afraid many times that something sad happened to you when I have not heard anything for so long. The letter you write from Rio I have not received and you have not received those I wrote either - Do not believe Johan that I am in the least displeased No! dear, I wish you all possible good luck and I hope and I am pleased that you once will come back healthy and strong in both body and soul and grown up. You once said that you did not want to come back until you could acquire something, how has it gone, have you come by anything yet or at least the beginnings of some independence. Oh! John you wouldn't believe how much it would please me to have contributed ever so little to your future wellbeing - but maybe you have had setbacks and many hardships well then you have to be happy and grateful simply for having your health, so well that you escaped the severe fever that is so often raging in Rio it was bliss we that are here in quiet Linköping we do not know about the world outside.I should greet you from Gotthard Hagart he has gone on a long journey from Hamburg to as I think South America, he has been home last winter like the winter before, from Flodin, I salute you he is with hooper Andersson but is going to Stockholm in the autumn from Holmgren, I can also send greetings he often asks about you his mother died 14 days ago, his Father is a carrier at the railway so they are doing rather well, from Mr and Mrs Högström comes a beloved greeting. Högström said he will write to you rumour has it that he is not as strong as before. Aunt and Uncle are well. August greets you he is happily married to a wealthy farm girl. Aunts Sophie and Charolina are well and send you warm greetings so do their children and husbands. Ester she is so big and nice, even Cs August is good in school, so now, dear John, I just don't have anything to talk about that could interest you, you say that it was cold there you better believe that it's been so cold here so no one remembers as cold a winter as the one we had, but it seems to be a good harvest, we now have an excellently beautiful summer, you must believe my dear John that I intend to make me a long journey, note a long journey this summer I plan to travel to Stockholm to visit Lovis, but this of course, is nothing to you, now farewell may God protect you it is my most fervent desire
Kersti Nestor

Linköping den 19 Augusti 1876

Kära Johan!

Tack för ditt brev daterat den 11 Juli, då tycks du vara vid friskt mod, men hur är det nu - jag har i dag läst dagens tidningar att en lustkutter från New York kantrad, kuttern hette Mohawk samma namn som du skrev i ditt brev, och att Herr Garner med Fru och svåger omkom som ett annat fruntimmer och en Herre, en svensk matros Carl Forsberg hade utmärkt sig vid olyckstillfället. Kära Johan jag undrar storligen om sluppit undan oskadad under denna förfärliga olycka vi är mycket oroliga i hemmet och funderar hur det kan vara du måste skriva snart så jag får veta något. Här har varit så många Eldsvådor i år. Staden Söderhamn har till största delen brunnit opp även Strömstad samt Umeå har brunnit och många gårdar på landet har brunnit i år våra goda stad har blivit skonat hittills, det var roligt att du tänker på hemmet få se om det någonsin blir mera än en tanke, du tror att jag glömt hur pass gammal du är nej det har jag ej, jag tänker mig dig som en stor och stark karl ja en ståtlig kavaljer som jag kan gå ut och promenera med på våra ståtliga Promenad platser, Vad du blivit snäll och Egoistisk som bara vill bli rik vinna på lotteri och sådant, då är det säkrare att du gifter dig med en rik amerikanska och den kan du komma hem visa så få vi se hur dessa tar sig ut bland våra Svenska damer, ja kära Johan skämt åsido jag önskar bara att du skall vara kry och att ingen olycka måtte hänt dig, vi är alla vid bästa hälsa dina Fastrar hälsar dig mycket Ester har varit i Stockholm en hel månad och roat sig. August går och läser för att möjligen komma in i storskolan i höst få se hur det lyckas för honom. Ditt stora arv får stå kvar Här i Banken och förökas naturligtvis blir du en rik man med tiden. Farväl nu kära Johan många kära hälsningar från hemmet genom din tillgivna Faster Kersti Nestor

Linköping August 19, 1876

Dear Johan!

Thank you for your letter dated July 11, at which time you seem to be at healthy spirits, but how are you now - today I have read today's newspapers that a cutter yacht from New York capsized, The cutter's name was Mohawk the same name as you wrote in your letter, and that a Mr Garner with wife and brother-in-law were killed as well as another woman and a gentleman, a Swedish seaman Carl Forsberg had distinguished himself in the accident. Dear Johan, I greatly wonder if you have escaped this terrible accident unharmed, we are very worried at home and wondering how it could be you must write soon so I can learn something. There have been so many fires here this year. Most of the city of Söderhamn has burned up also Strömstad and Umeå have burned and many farms in the country have burned this year, our good city has been spared so far, it is nice that you are thinking of your home we'll see if it ever becomes more than a thought, you think I forgot how old you are no I have not, I think of you as a big and strong man, yes a magnificent cavalier that I can go for a walk with in our stately walking places, how kind and egotistical you have become who just want to get rich winning the lottery and such, then it is safer to marry a rich American woman that you can come home to show so we might see how they look next to our Swedish ladies, yes dear Johan jokes aside I just wish that you will be brisk and that no accident may have happened to you, we are all in good health your Aunts greet you very much Ester has been in Stockholm for a month and amused herself. August is studying to possibly get into high school in the autumn will see how he manages. Your great legacy will remain in Here in the Bank and multiply of course you'll become a rich man in time. Goodbye now, dear Johan many dear greetings from your home by your loving Aunt Kersti Nestor

Linköping den 20 Juni 7

Kära Johan!

Tack för ditt brev kära Johan Ja för 2ne, men jag hör att du ej fått mitt sista brev det har troligen förkommit under vägen. Det var roligt att du fått Gotthards brev han tyckte att du skulle överge den plats du går i från, han sade det var bättre att gå från England det borde du också göra. Gotthard såg så glad och trevlig ut nu, så man kunde knappast känna igen den forna tysta pojken, medan han var hemma byggde han små skepp han gav Dimberg ett mycket vackert det sitter i glas och ram du skall tro det tar sig ståtligt ut, du talar om att du tänkt hälsa på i hemmet. Ja bästa Johan du det skulle vara bra roligt att se dig, nu som du anser dig för så gammal så är du väl en stor Jätte till att se på, i fall du ej kommer före hösten så skall jag bjuda dig i mitt eget hem det blir ej så högt till tak där men du får väl vara ödmjuk: skämt åsido Johan så tänker jag gifta mig i höst du ser på kortet med vem, jag tror du känner honom, jag har nu ledsnat Här där jag nu haft mitt hem i femton år; många både roliga och ledsamma stunder har jag Här över levat men som nu snart hör till en förgången tid. Endast Gud vet hur min framtid kan bli nu ser den ljus och glad ut och jag hoppas på framtida lycka. - Syskona hälsar dig mycket de är alla friska och duktiga. Ester hon är nu 13 år är riktigt snäll hon har nu börjat spela Piano, August han är ock 13 år går i storskolan han är nu i 3 klass har stor håg att läsa om blott föräldrarna har råd att låta honom få fortfara. Gunnar den andra gossen är 7 år snart han går på ( ... ) han har redan sin framtid bestämd för sig han vill bli Klockare. Du skrev en gång för länge sen att när du nästa gång kom hem så var väl Linköping så stor att hon räckte till Kumla, ja vet du nu har de börjat att bygga i alla kanter så nu går det med stora steg bland andra så bygger Forsander o Kälander ett stort Sten hus vid stora torget och många andra vackra hus blir det nu. Westman bygger ett Amon ett ståtligt Tullhus har vi ja du Linköping börjar att bli vacker när du kommer hem skall vi gå omkring och taga allt i närmare betraktande nu bryr jag mig ej så mycket om det; Nu Farväl bästa Johan många kära hälsningar från hemmet genom din Faster och vän Kersti Nestor.

 

Linköping 20 June 7

Dear Johan!

Thank you for your letter dear Johan Yes both of them, but I hear that you've not received my last letter it has probably been lost on the way. It was nice that you received Gotthards letter he thought that you should abandon the place you are now leaving, he said it was better to go from England you should do so also. Gotthard looked so happy and nice now, so you could hardly recognize the former quiet boy, while he was home he built small ship. which he gave Dimberg one very beautiful it sits behind glass in a frame and you better believe it looks magnificent, you say that you thought about visiting at home. Yes dearest Johan it would be good fun to see you, now that you think you are so old you must be a great Giant to look at, in case you do not come before the autumn I will invite you to my own home the ceiling there is not so high so you would have to be humble: Johan joking aside, I will marry in the autumn you see in the picture with whom, I think you know him, I have now grown tired Here where I now had my home for fifteen years, many both funny and sad moments I have lived through here but now they soon belong to a time bygone. Only God knows what my future may be it looks bright now and happy and I hope for future happiness. - The siblings greet you much they are all healthy and good. Ester is now 13 years old is really nice she has now started playing the piano, August is also 13 years he is at high school he is now in 3 class has great inclination to read if only the parents can afford to allow him to continue. Gunnar the other boy is 7 he will soon go to (...) he has already decided his future for himself, he wants to become a sacristan. You once wrote a long time ago that the next time you come home Linköping would be so big that it reached Kumla, yes you know now they have begun to build in all the edges of town so now it is moving forward in big steps among others Forsander and Kälander are building a large stone building on the main square and there will be many other beautiful buildings now. Westman is building a, Amon we have a Stately Customs house yes Linköping starting to be pretty when you get home, we shall walk around and take everything into closer observation now I don't care so much about it; Now Farewell dear Johan many dear greetings from your home by your Aunt and friend Kersti Nestor.