Below are the contents of the eleven letters as published in Östergötland 1982. There may be errors as a result of the OCR process. Click here for a translation. See also Nils Baumgardt's memorandum about the letters.

Se även Nils Baumgardts promemoria om breven

Kerstin Nestors brev till Johan Haglund

Linköping den 18 Juli 1871

Min kära Johan!

Hjertligt tack för dina båda bref jag har rektit bekommit dem. Det er roligt att du kan taga dig fram, och att du finer dig bra på den nya bana du nu börjat ja måtte Gud bevare dig och skänka dig kraftt och mod att möta alla de tusen faror som kan komma i din väg. Her hemma är allt sig likt som ner du reste jag har ej trefatt din far sedan jag feck ditt bref men han mår bra och arbetar på Stongån nu skrif till honom ner du kan, han blef mycket glad öfver dit lilla bref. Högströms helsar dig myckett di mår bra om du får tid så skrif några rader til dom innan du går ut till Brasilien du kan läga in det i mitt bref så behöfver du ej bitala ser du att Högström tycker att det är så roligt att få bref från dig. Farmor hon stackars gumma är hos moster och liger sjuk jag skall fara och se om hene i vickan. Du skall tro Johan att jag har jordt mig en Rom resa i sommar jag har varitt till Stockholm och Upsala. Det var ej till Brasilien. Hvad är det för skrep tenker väl du, men när du blir Sjökapten då biuder du väl mig på en resa till Djamantfällten. Nu tyker jag mig höra dig sega då får Faster Venntta! Jag har ej något roligt att tala om för dig vist är her några döda och några födda sedan du reste och her arbetas friskt på Jernvägen och Stångebro är ferdig allt detta seger du rör mig ej och der för slutar jag nu många helsningar från Far Syskon slekt väner och bekanta och för öfrigt från hela fosterlandet och till sist från mig som inerligt önskar ditt väl! Skrif så fort du kan beder Christin Nestor

 

Linköping den 25 Oktober 1871 [Se handskrift!]

Kära Johan!

Tack för ditt bref det var roligt att höra att du lefver och har helsan efter så många Svårigheter som du måstte utherda. Jag har Gud ske lof helsan men föröfrigtt har jag ej några glada nyheter bara sorg. Den 29 Juli dog min moder och den 10 Oktober dog din Fader ja kära Johan vi får vara nöjda med hvad Gud jör och vi må undergifvett böja oss för hanns mektiga vilja. Din fader sjuknade på Söndagen den 8 oktober och dog Tisdags morgon der på så han slapp att plågas lenge på sitt Sjukläger han dog lung och stilla och nu Johan eger hvarken du eller jag Far eller Mor. Mamma hon dog i Westlösa hon skulle helsa på moster och efven Carolina och hon sjuknade hos Carolina och dog der så hon liger Begrafven i Westlösa kyrkogård. Och din Far han ligger bredvid din moder. Må du någon gång kommer hem och ofrar en blomma till minne på de kära hedangångnes grafvar . Frid och Welsignelse öfver deras stofft ja selle era de som sofva ... Jag har tenckt att vi skulle gömma 1 klocka du kan ju behålla den det enda minne af din Fader den är ej mycket verd men det är dock något det andra som er kommer att seljas på akn så att du skall gå till Amerka i fall du skulle på dina reser trefva Carl så seg honom att mamma är död jag har ej hört något från honom sedan i vinntras. Högströms helsar dig ner du kan så skrif till dom. G Hagert han stackars gosse han går hemma och har ingenting att jöra ibland bär han i kring Telegramer i staden men det är ingenting att förtjena på för honom som er så stor o jag har nu intet mera att skrifva en kära helsningar från os alla alla era Gudske lof friska så fort du kommer på någon plats då du kan skrifva så jör det, jag önskar att, du måtte få det bettre en du hittills har haft mintanke och önskan för ditt sanna väl Följer dig öfver det vida haf och må Gud beskydda dig och gifva dig helsan och framgång det önskar inerligt din faster Christine Nestor jag skall försöka om jag kan få nå gott Prestbetyg ått dig till nesta gång jag skrifver

 

Linköping den 10 Maj 1872

Min kära Johan!

Hjertligt tack för ditt sista bref och efven för det förra i fall du ej fått mitt bref du tencker då att stanna i Amerika ja kanske det är så bra det om Gud gifver dig helsan och lycka så kan du väl reda dig var som hellst men att du ej kunnde få stanna på den Båt du tyckte om det var lessamt då det är så onnt efter vad som er bra, men Hvad du jör så stanna ej för lenge hos Borningsmestaren för jag har hört att dom tar så mycket betallt, ja kära Johan var försigtig att du ej blir lurad dett finnes ju ej annat en Skojare största delen. I år reser så mycket folk till Americka i från Sverie i förra vickan reste från Göteborg 1 200 Persson och så alla som reser anndra vägar som kanhennda er lika många och så har di hålle på nästan varje vicka och det ... det börjar att bli så vackärtt her och allt er lofvan att blifva et rikt och gott år ja vet du att her så vackert, löf och Blommor er rädan utslagna fast vi har blott den 10 Maj. Ja vet du jag gleder mig alltid så mycket ått vår och sommar ja jag tycker mig och så nesttan som jag vaknade till nytt lif och jag tycker att jag har större annledning att prisa Skapparen af allt Stort och Skönt i Guds herliga Nattur, ja efven för det minsta böra vi tacka honnom för, ty han har gifvit allt allt... Pettersson och Sophi och Ester helsar dig mycket. Ester har nu fylt 8 år och er stor och snäll i skolan, efven från Westlösa hellsar dialla sammans di mår bra harskappet Högströms hellsar dig. Högström har nu skilt sig från Ryberg och han har mer att jöra än han hinner med. Ryberg han bor på Landet, här arrbetas på Jernvägen med stor ifver så ner du nästa gång kommer att resa mellan Norgköping och Linköping får du fara mera beqvemt och forttare, en sista gongen du reste ja kära Johan några serskillda nyheter har jag ej att tall a om för dig her är sig likt. Magister Bagge han är död du mins väl honom. Från Charl har jag ej hafft någott bref sedan du reste jag unndrar och han lefver kära Johan dröj alldri så lenge med att skrifva du kan ej tro hvad vi funderar hur du har det då det dröjer lenge med bref jag skall hellsa dig från din Faders graf jag skall nu jöra den fin så ner du kommer hem du kan gå och hellsa på der, och nu lef väl kära Johan många Hjertliga helsningar från oss alla skrif snart bedr din Faster
Christin Nestor.

 

Min kära Johan!

Tack för ditt bref så roligt att du ändå lefver och är vid friskt mod, men det var allt läsamtt att du ej hade någon treflig Jul men man får vara nöjd och hoppas på bettre tider att du finner Amerika så tråkig det var rätt lesamtt för Syster Lovis har saktt att hon tenckt att resa dit nästa sommar får se huru det blir jag har ej haft någott bref från Carl på mer än ett år du har väl ej sett honnom någon stans? Jag frukttar nestan att han var för vek till sinnes för Amerikas hårda follk och han har sekertt dukat under för någon motgång. Här i Linköping är sig likt utom att Jernvegen är snardt ferdig her arbetas med den största ifver så i somar får man fara till Norrköping på Jernvegen. Herrskapett Högström helsar dig. Högström har nu öfvertagitt värkstaden ensam och Ryber bor på landet De era nu fullkomligt åtskillda jag mins ej om jag skref sist om att gamla fru Ryberg är död hon Dog i Oktoberg förledet år. Från din vän Gotthard skall jag hellsa dig han är hemma ännu men hans Far har skrifvitt till Göteborg för att skaffa honom plats på Sjön om det är möjligt han önskar han vore der Johan Haglund er så han slapp vara hemma för det är han så lessen på för han har intet att jöra så lång dagen är och nog kan man tencka att det skull vara tråkitt och till då män lengtar ut i världen i vår kommer troligen August i Westlösa att gifta sig och då skall Morrbrors flytta dit som Charolina bor så di kommer att flytta kanhenda att det blir till Linköping det är ej enu bestemt. Sophi och Ester helsar dig Ester har varit mycket sjuk i vinter men nu är hon Gud vari lof frisk och är duktig och snäll i skolan och nu kära Johan måste jag sluta med att sktifva emedan inte har någon ting att tala om som intresserar dig jag önskar dig nu Lycka ner du skall ut på Sjön igen och må Gud beskyda och bevara dig att du må få hafva helsan och att dig må väl gå det önskar jag af hela mit Hjerta skrif snart är du snäll, Christ in Nestor.

 

Linköping 24 Oktoberg 1872

Min kära Johan!!

Det är roligt att du har helsan, Tack! för ditt kära bref jag hadde vänntat mycket på bref från dig jag tenckte nästan att du skulle jöra som Charl ej bry dig om att skrifva hem sedan du kom ut i stora värden. Gud gifve dig helsan och frammgång att ingen olycka må hännda dig, alla dina annförvanter i hemet mår Gud ske lof bra. Faster Charolina har nu flyttat till staden. Morbror har tagit gården sjelf och August har den anndra han tenker gifta sig snart. Charolina och hennes man di har en liten hanndel samma sorts som den Sophi har få se hur det går för dom di har nu 3 barn och di är Gud vari lof friska och ducktiga och Ester hon vexer och är stor och snäll i skolan. Du skall tro att vi fått Jernvägen ferdig emellan Norgköping och Linköping så nu har vi fått så lifligt i Linköping. Norköpingsboarna jör teta besök hos oss i Dag är den 24 Oktober och som du vet den stora flyttningen i Sverje men jag skall ej flytta förr än nesta höst om jag lefver då skall Fru Lindeberg flytta och efven hennes gammla Tjenare Fru Lindeberg har köpt sig en ny gård. Rydholms om du mins var den liger och der bygger hon ett Störe Hotell för Resande och der hon tencker bosetta sig till dödagar. Jag skall helsa dig från Gotthard Hagart han är till sjös jag tror att han reser på England men han önskar helst att få komma dit der du är få se hur det går för honom han var ej van att arbeta så nog blir det väl svårdt för honom i början Högströms hälsar dig det går bra för dom och han blir nog en rik kar du är välkommen i deras hem när du jör Linköping din visit men det blir väl ej med jag fins i Linköping men då er jag kanhenda i Stockholm och der har du vist ej varit då kan det bli roligt för dig komma dit så du viste redan ner du skref att Carl den 15 var död och att Oskar var eftertredare. Konung Carl han dog i Malmö på hemresan från Acken der han varit för att återfå sin brutna helsa men Gud hadde beslutat annerlunda. Och han så väl som anndra måste följa den högre kallelsen och det jorde han och så lungt och stilla och alldrig har väl en Konung varit mera firad efter sin död än han alla tidningar har varit fyllda med loford och beunndran över honnom och många vackra verser ero skrifvna till hans mine jag har gömt de vackraste som du skall få lesa ner du kommer hem ja nu min käre Johan har jag, ingenting mera att skrifva som kan intresera dig jag slutar nu med många kära Hälsningar från alla hemmavarande och med en innerlig önskan för ditt väl är du helsad från din tillgifna
Faster Kristin.
DS skrif så snart du kan.

 

Linköping den 14 Desemberg 1872

Mr J Haglund!!

Tack min kära gose för ditt bref, jag har varitt myckett orolig och tenckt stendigtt på dig allt sedan det hitt kom Telegram om att Boston brunnit jag trodde att du möjeligtvis hadde varit ute till Sjös och lemnat qvar i Boston hvad du egt och allt blifvit lågornas rof - men Gud vari lof at det ej så var, hur litett man en har så har man med möda sammlatt ihop det då är det hårt at se det i ett ögon bleck försvinna jag är seker på att det gått så för månnga som varit rika och set sina stora Palattser gåt upp i lågor och stått utfattiga arrma menskor jag har lest mycket i tidningarna om alla förödelser ... Ja så du går ej till sjös i vinnter nej då är det väl bettre att vara i land om du har något som du kan förtjena på så du ej behöver att fara illa men om Gud gifver dig helsan så fins väl något. Det låter på ditt bref som du ej tycker om Amerka om så är gå då derifrån och sök dig någott annatt det är bestt att försöka med du er ung. Från Charl har jag ej hört något han är troligen död och jag tror nästan att det vore det bästa för jag tror att han var för svag han egde ej mod ej styrcka att kunna hålla sig uppe och måt stå alla frästtellser som finnes öfver allt i värden. Ja kära Johan acktta dig för dåliga selskapper som kan läda dig på villa vägar jag mins att du sade sjelf att det finns gott om bedragare Högström hellsar dig han önskar att en dag få se dig som en Redlig mann. Både H. och hans fru önskar ditt väl, Faster Sophi och P. Ester hellsar dig Charolina med mann och Barn hellsar dig mycket! Vi har här nu så mycket follk vi har fått mycket att jöra sedan Jernvägen blef ferdig. Tror du Johan att jag skulle trifvas i Amerka jag har lust att när jag flyttar från Hotellet ressa till Amerka ej prisses till Boston men till någon annan plast svara mig på det, är du snäl. Några nyheter har jag ej skrifva. Jag önskar dig ett lyckligt ny år och att Gud låter dig få hafva hellsa och att välsingar ditt arbete och jör dig lycklig. Många hellsningar och önskan för ditt väl föjeljer her från vänen Christin.

 

Linköping den 13 September 1873

Kära Johan!

Tack för ditt bref. Tack! för du tennker på hemmet - kära du hur kan det komma sig att du ej fått mina bref jag har svarat på dom och nog har jag fått så många du skrifvit det hör jag af ditt bref och det sista jag skref var straxt före Midsommar och jag lade några Lilljekonvaljer i brefvet för att du skulle få för du skulle se och påminna dig Nordens härligaste vårblommor och efven låg der ett bref från Gothard H. som han skref innan han reste ut han mönstrade i Göteborg och gick ut på 3 år dom går bland anndra plattser efven till Afrika han bad myckett helsa dig. Här i Linköping rustar vi i årdning för att taga emot Kung Oskar som tenker Gesta L. den 19 September så nu skall du tro att här ser ganska lifligt ut här skall bli stor Midag här i Linköping har nog blifvit många förendringar sen du reste. Linköping har gått frammåt på senare tiden i synnerligt hvad det inndistruella betrefvar, men allt sådant har väl Högström talt om han sa till mig att han skulle skrifva o han förstår bettre en jag att skilldra sådana saker. Fru Lindeberg har i år byggt ett stort Hotell för resande, sedan vi feck Jernväg är her så mycket resande så det fattas stendigt rumm, ja kära Johan jag hör att om Gud så hvill du tenker ge dig af på långresa ja måtte Gud beskydda dig. Faster Lovis beder helsa dig hon är qvar i Stockholm och har det myckett bra. Från Westlösa skall jag helsa dig. August har varit mycket sjuk men är nu frisk. Moster och Morbror äro friska. Sophi o Ester o Charolina med sina barn beder helsa dig di äro alla krya dina öfriga bekannta kenner jag ej och kan således ej helsa her börjar nu bli höst och ruskitt. Usch! Farväl nu Gud bevare dig! Skrif ner du kan och glöm ej det gamla hemmet beder Christin N

 

Linköping den 18 8/7 74

Kära Johan!!

Tack! för ditt bref så roligt att du har helsan och att inngen olycka hentt dig jag har nästan varit redo att du varit fången eller på någott annatt sett blivitt för bi, efter du ej låtitt höra af dig, så förargligt att ej brefven gått fram dett är myckett lenge sedan jag feck bref från dig, och alla jag fått har jag besvaratt. Vi mår Gud varilof alla bra. Källarmästare August som Du sade han är kry, han förtjenar bra pengar o Charolina sköter källarrörelsen. August arbetar hos Fru Lindeberg det har han gort ett par år snartt. Frun har byggt ett stort Hotell för resande och änu är det ej fullt färdigt. Barnen äro stora och friska. August helsar dig och Ester efven, di ero snälla i skolan, jag skall helsa dig från Westlösa. August har gift sig i våras och jag var der på Brölloppet det var ganska roligt och en hygglig hustru feck han. Faster Lovis har varitt hemma och helsatt på oss, men har rest till Stockholm igen, jag unndrar när du kommer hem och helsar på de dina som du har qvar här. Gud ge dig lycka och framgång, och om Gud låter dig lefva att allt går dig väl - och att du blir en nyttig menjska i världen. Gud vet hur det kan vara med Charl om han lefver jag har ej hört någott sedan du reste, från honom sekaret finns han ej mera bland de lefvande han har sekart dukatt unnder för alla de faror som mött honom i det Barbariska Amirka och han var myckett svag stackars Charl, i år har det kommitt stora skaror menjskor från Amerika att det har blifvitt så svårt, ja vi får nog och så ett svårt år här er allting nästan bortt torkatt vi har ej fått reng på hela sommaren här er varmtt och blåsit om varannatt här ser värkligen sorgligt ut vi som är vana vid gått. Jag kan helsa dig från Gotthard Hagart han har nyligen skrifvitt hem han är på veg till Brasilien från Högströms han var här för några dar sedan han frågade om jag ej fått bref från dig han har så myckett att göra och ontt om folk för di bara går och super här är gott om arbete för alla Handtverkare, och myckett betalt får dom, allt ting har här blifvitt myckett dyrare en förr, - ja kära Johan jag har just inga nyheter att tala om för dig, alla beder hjertligt helsa dig jag hoppas mitt bref trefvar dig rask och kry både till kropp och själ. Läf väl och skrif så snart du kan til din vän o Faster Kjerstin Nestor.

 

Linköping den 12/6 1875

Kära John! Ett hjertligt tack för ditt bref så roligt att du är kry o rask, jag leser så offta om olyckor på Sjön att jag varitt rädd många gånger att något lesamt hänt dig efter jag ej hört någott på så lenge. Det bref du skrifver från Rio det har jag ej fått och du har ej heller fått dom jag skrifvitt - Tro ej Johan att jag på minnsta sett är misnöjd Nej! kära du jag önskar dig all möjlig lycka och jag hoppas på och gläder mig att du en gång skall åter komma frisk och stark både till kropp o själ och vuxitt och blifvit stor. Du sade en gång att du ej ville åter komma förr än du feck förverfva någott, hur har detta gått har du enu kommit till något eller åtminstone början till någott oberoende. Ack! John du tror ej hvad det skulle glädja mig att hafva om en aldrig så litett bidragitt till ditt framtida väl - men kanske har du haft motgångar och många besverligheter ja då får man vara glad och tacksam blott man får hafva helsan, så väl att du slapp unndan den svåra febern som så offta rasar i Rio det var lycka vi som går her i det tysta Linköping vi känner ej till världen utom oss. Jag skall helsa dig från Gotthard Hagart han har rest ut på långtur från Hamburg till som jag tror Sydamirka han har varitt hemm i vinnter liksom förra vinnteren, från Flodin skall jag helsa dig han är hos Tunnbindare Andersson me skall till Stockholm i höst från Holmgren kan jag också helsa dig an brukar fråga efter dig hans moder är död för 14 dar sedan, hans Fader är berare vid Jernvägen så dom har nu ganska bra, från Herr å Fru Högström en kär helsning. Högström har sakt han skall skrifva till dig rycktett seger att han ej är så ordentlig som förr. Moster å Morbror mår bra. August helsar dig han är lyckligt gift med en rik Bond flicka. Fastrarna Sophi och Charolina mår bra och helsar dig hjertligt even deras barn och menner. Ester hon är så stor å snäll, efven Cs August är snäll i skolan, ja nu kära John har jag just ej någott att tala om som kan inntresera dig, du seger att ni haft kallt du skall tro att her har varitt så kallt så inngen minns så kall vinnter som den vi haftt, men ändå ser det ut att bli en god skörd, vi har nu utmerkt vacker Sommar, du skall tro min kära John att jag tenker mig att göra en lång resa merk en lång resa i sommar jag tenker resa till Stockholm och helsa på Lovis, men detta tycker du förstås är rakt ingenting, nu far väl må Gud beskydda dig det är min innerligaste önskan Kersti Nestor

 

Linköping den 19 Augusti 1876

Kära Johan!

Tack för ditt bref daterat den 11 Juli, då tycks du vara vid friskt mod, men hur är det nu - jag har i dag läst dagens tidningar att en lustkutter från Newyork kantrad, kuttern hette Mohawk samma namn som du skref i ditt bref, och att Herr Garner med Fru och svåger omkom som ett annat fruntimer och en Herre, en svensk matros Carl Forsberg hadde utmerkt sig vid olyckstillfället. Kära Johan jag undrar storligen om sluppit undan oskadad under denna förfärliga olycka vi äro myckett oroliga i hemmett och funderarr hur det kan vara du måste skrifva snart så jag får veta någott. Här har varit så många Eldsolyckor i år. Staden Söderhamn har till största delen brunnitt opp efven Strömstad samt Umeå har brunnitt och många gårdar på landet har brunnit i år våra goda stad har blifvitt skonatt hittills, det var roligt att du tenker på hemmett få se om det om det någonsin blir mera än en tanke, du tror att jag glömt hur pas gammal du är nej det har jag ej, jag tenker mig dig som en stor och stark karl ja en ståtlig kavalljer som jag kan gå ut och promenera med på våra ståtliga Promenad plattser, hvad du blifvit snäll och Egoistisk som bara vill bli rik vinna på låtteri och sådant, då är det sekrare att du giftter dig med en rik amerkanska och den kan du komma hem visa så få vi se hur dessa tar sig ut bland våra Svenska dammer, ja kära Johan skämt åsido jag önskar bara att du skall vara kry och att ingen olycka måtte hendt dig, vi äro alla vid bästa hälsa dina Fastrar helsar dig mycket Ester har varitt i Stockholm en hel månad och roadt sig. August går och läser för att möjligen komma in i storskolan i höst få se hur det lyckas för honom. Ditt stora arf får stå qvar her i Banckern och förökas natturligtvis blir du en rik man med tiden. Farväl nu kära Johan många kära helsningar från hemmett genom din tillgifvna Faster Kersti Nestor

 

Linköping den 20 Juni 7   [se handskrift!]

Kära Johan! Tack för ditt bref kära Johan Ja för 2ne, men jag hör att du ej fått mitt sista bref det har troligen förkommitt under vägen. Det var roligt att du fått Gotthards bref han tyckte att du skulle öfverge den plats du går i från, han sade det var bettre att gå från England det borde du och så göra. Gotthard såg så glad och treflig ut nu, så man kunde knappast känna igen den fordna tysta pojcken, medan han var hemma byggde han små skepp han gaf Dimberg ett myckett vackert det sitter i glas och ram du skall tro det tar sig ståtligt ut, du talar om att du tenkt helsa på i hemmet. Ja bästa Johan du det skulle vara bra roligt att se dig, nu som du anser dig för så gammal så är du väl en stor Gette till att se på, i fall du ej kommer före hösten så skall jag bjuda dig i mitt Egitt hem det blir ej så högtt till tak der men du får väl vara ödmiuk: skemt åsido Johan så tenke jag gifta mig i höst du ser på kortet med vem, jag tror du känner honom, jag har nu lesnatt her der jag nu haft mitt hem i femton år; många både roliga och lesama stunder har jag her öfver lefvat men som nu snart hör till en förgången tid. Endast Gud vet hur min framtid kan bli nu ser den ljus och glad ut och jag hoppas på framtida lycka. - Syskona helsar dig myckett de ero alla friska och duktiga. Ester hon är nu 13 år är ricktigt snäll hon har nu börjat spela Piano, August han är ock 13 år går i storskolan han är nu i 3 klass har stor håg att läsa om blott föräldrarna har råd att låta honom få fortfara. Gunnar den anndra gossen är 7 år snart han går på ( ... ) han har redan sin framtid bestemd för sig han vill bli Klåckare. Du skref en gång för lenge sen att när du nästa gång kom hem så var väl Linöping så stor att hon reckte till Kumla, ja vet du nu har di börjat att bygga i alla kanter så nu går det med stora steg blan anndra så bygger Forsander o Kälander ett stort Sten hus vid stora törget och månnga anndra vackra hus blir det nu. Westman bygger ett Amon ett ståtligt Tullhus har vi ja du Linköping börjar att bli vacker ner du kommer hem skall vi gå omkring och taga allt i nerrnare betrakttande nu bryr jag mig ej så myckett om det; Nu Farväl bästa Johan många kära helsningar från hemett genom din Faster å vän Kersti Nestor.